Lorch Schweisstechnik GmbH

Im Anwänder 24-26
D-71549 Auenwald-Mittelbrüden
T. +49 7191.503.0
F. +49 7191.503.199
E. info(at)lorch.biz

 

Algemene levervoorwaarden

I. Toepassingsgebied
(1) Voor alle transacties met de besteller gelden onze onderstaande levervoorwaarden, tenzij de besteller een verbruiker is in de zin van § 13 Burgerlijk Wetboek. Ze gelden derhalve ook voor alle toekomstige transacties van deze aard; ook als ze nog niet uitdrukkelijk werden overeengekomen.
(2) Onze levervoorwaarden gelden uitsluitend. Tegenstrijdige, aanvullende of afwijkende voorwaarden van de besteller erkennen wij niet, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk zouden hebben ingestemd met de geldigheid daarvan. Onze levervoorwaarden gelden ook dan uitsluitend, als wij met kennis van tegenstrijdige, aanvullende of afwijkende voorwaarden van de besteller het contract zonder voorbehoud uitvoeren.
(3) Voorzover in dit contract of deze levervoorwaarden niets anders staat, gelden de begrippen en definities van INCOTERMS 2000.

II. Veranderingen en aanvullingen
Het wordt verondersteld dat naast de schriftelijke individuele afspraken en deze levervoorwaarden geen mondelinge afspraken werden gemaakt.

III. Afsluiting van het contract / Voorwerp van het contract
(1) Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Eveneens zijn technische beschrijvingen en andere opgaven in aanbiedingen, prospectussen en overige informatie in eerste instantie niet-bindend.
(2) Op afbeeldingen, tekeningen, calculaties en andere documenten die wij de besteller ter beschikking hebben gesteld, behouden wij ons eigendomsrechten en copyright voor. Ze mogen niet voor derden toegankelijk worden gemaakt; dit geldt ook voor alle sinds het begin van de contractonderhandelingen gekregen informatie met betrekking tot onze activiteit, prestatie en koopwaar. Voordat ze worden meegedeeld aan derden heeft de besteller onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig.
(3) Als de bestelling van de besteller als aanbod conf. § 145 Burgerlijk Wetboek moet worden gekwalificeerd, dan kunnen wij dit binnen 14 werkdagen schriftelijk aannemen (opdrachtbevestiging). Hetzelfde geldt indien de bestelling afwijkt van ons voorafgaande aanbod. Een contract komt tot stand met de schriftelijke opdrachtbevestiging, echter ten laatste als wij beginnen met de levering resp. de beschikbaarstellingvan de koopwaar. De overdracht per telegegevensoverdracht volstaat voor de eis van de schriftelijke vorm volgens deze alinea. Het wordt verondersteld dat de besteller de opdrachtbevestiging bezorgd is, als wij door het voorleggen van een verzendverslag aantonen, dat wij deze per telegegevensoverdracht verstuurd hebben.
(4) Opgaven in de zin van alinea 1 en door ons gedane publieke uitspraken worden alleen dan bestanddeel van het contract, als in onze opdrachtbevestiging in de zin van alinea 3 uitdrukkelijk daarnaar wordt verwezen.
(5) Het voorwerp van het contract volgt uit de bestelling en onze opdrachtbevestiging. Details volgen uit het plichtenboek, voorzover dit met ons bindend en schriftelijk is overeengekomen.
(6) Wij hebben het recht om in onze bevestiging specificaties, soorten, hoeveelheden, tijdstippen en termijnen aan te passen aan de daadwerkelijke mogelijkheden. Zulke veranderingen gelden als overeengekomen, als de besteller niet onverwijld na bezorging van de opdrachtbevestiging in de zin van alinea 3 bezwaar maakt, de verandering rekening houdend met de belangen van beide contractanten voor de besteller redelijk is, en als redelijkerwijs op de toestemming voor de verandering mag worden gerekend.

IV. Prijzen en betalingsvoorwaarden
(1) Onze prijzen zijn in euro, en waar dit wettelijk van toepassing is, telkens exclusief apart aan te tonen BTW in de telkens wettelijke hoogte en, in het geval van de levering af fabriek Auenwald-Mittelbrüden, exclusief verpakking, transport, verzekering en exclusief alle belastingen, invoerrechten en afdrachten, die volgens het telkens geldende recht betaald moeten worden. De besteller verplicht zich ertoe om belastingen, invoerrechten of afdrachten die ons worden opgelegd, te betalen of te vergoeden. Bij gebrek aan afwijkende overeenkomst worden eventueel in rekening te brengen verzendkosten berekend aan de hand van de telkens geldige prijslijst.
(2) Leveringen binnen de BRD zijn onmiddellijk netto zonder aftrek betaalbaar. De aftrek van korting vergt speciale voorafgaande en schriftelijke overeenkomst. De besteller heeft met name niet het recht om korting af te trekken, (a) omdat wij aan de besteller van tevoren reeds met verlening van korting geleverd hebben, of (b) omdat wij geen bezwaar maken tegen een niet overeengekomen aftrek van korting. De bovenstaande bepalingen over de aftrek van korting gelden in dezelfde zin voor andere prijsverminderingen. Betalingen gelden als voldaan vanaf de datum, waarop het bedrag ons vrij ter beschikking staat.
(3) Leveringen buiten de BRD zijn netto zonder aftrek betaalbaar en gebeuren naar keuze van de besteller tegen vooruitbetaling of tegen documentair accreditief. Andere betalingsvormen behoeven speciale voorafgaande en schriftelijke overeenkomst. Hierdoor voor beide partijen ontstane meerkosten draagt de besteller. Als op grond van speciale schriftelijke overeenkomst wordt afgeweken van lid 1, dan gelden bij gebrek aan afwijkende overeenkomst de betalingsvoorwaarden van alinea 2.
(4) Als na afsluiting van het contract de aan onze calculatie ten grondslag liggende materiaal-, grondstof-, loon- of salariskosten veranderen, dan blijft een dienovereenkomstige prijscorrectie voorbehouden.
(5) De besteller heeft een recht op schuldvergelijking of een recht van terughouding alleen wegens onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen of eisen.
(6) Bij verlate of uitgestelde betaling hebben wij het recht om bankconforme rente, minstens echter rente ter hoogte van 8% boven de basisrentevoet conf. § 247 Burgerlijk Wetboek aan te rekenen. Wij hebben bovendien het recht om alle leveringen of prestaties terug te houden tot aan de volledige betaling.
(7) Als na afsluiting van het contract duidelijk wordt dat onze betalingseis door de gebrekkige draagkracht van de besteller in gevaar komt, of als de besteller met de betaling van de koopprijs uit voorafgegane bestellingen in verzuim raakt, dan hebben wij het recht om de prestatie te weigeren, tot de besteller de betaling voldoet of er zekerheid voor gesteld heeft. Uit de gerechtvaardigde weigering van de prestatie kan de besteller geen rechten afleiden. Als de betaling of het stellen van de zekerheid na een daarop gericht dringend verzoek niet binnen 12 werkdagen volgt, dan hebben wij het recht om terug te treden uit het contract en schadevergoeding in plaats van de prestatie te verlangen.

V. Prestatie en medewerkingsplichten
(1) Voor de inhoud en de omvang van onze prestatieplicht is onze schriftelijke opdrachtbevestiging, evt. in combinatie met een plichtenboek, indien dat door ons schriftelijk aanvaard werd, doorslaggevend.
(2) De besteller heeft het recht om veranderingen aan het voorwerp van het contract in de zin van nr. III./5. lid 1 te verlangen, voorzover hij daardoor ontstane kosten- en termijnoverschrijdingen accepteert. In elk geval geldt een verandering van het voornemen pas en alleen dan als overeengekomen, als hierover een schriftelijke veranderingsovereenkomst werd gesloten.
(3) Als deelprestaties voor de besteller redelijk zijn en ze uiteindelijk zonder invloed blijven op de voorziene omvang en termijn van de prestatie, dan kunnen deze gebeuren en in rekening worden gebracht.
(4) De overeenkomst van tijdstippen of termijnen van de prestatie gebeurt in principe onder het voorbehoud van medewerking van de besteller conform het contract. Het nakomen van onze prestatieverplichting veronderstelt dat de te leveren prestaties vooraf van de besteller zijn vervuld. Zolang dit niet het geval is, kunnen wij onze prestatie terughouden. Uit de gerechtvaardigde terughouding kan de besteller geen rechten afleiden. De regelingen van deze alinea vinden met name ook toepassing, als de besteller zich met de betaling van een vroegere prestatie in verzuim bevindt.
(5) Als aan onszelf niet juist of tijdig wordt geleverd hoewel wij bij betrouwbare leveranciers voldoende bestellingen hebben geplaatst, dan worden wij ontslagen van onze prestatieplicht en kunnen onmiddellijk terugtreden uit het contract.

VI. Vertraging van de prestatie / Verstoring van de prestatie en de gevolgen daarvan
(1) Als een overeengekomen termijn of een tijdstip als gevolg van tijdelijke belemmeringen om de prestatie uit te kunnen voeren waarvoor wij niet kunnen instaan (bijv. overmacht, natuurrampen, algemeen energie- en grondstofgebrek, arbeidsconflict, onoverkomelijke verkeersbelemmeringen), bij ons of onze toeleveranciers niet kan worden aangehouden, dan volgt hieruit een redelijke verlenging resp. verschuiving van het tijdstip. Van een dergelijk geval zullen wij de besteller onmiddellijk op de hoogte brengen. Als de belemmerende omstandigheden één maand na afloop van de overeengekomen prestatietermijn nog altijd voortduren, dan kan elke partij schriftelijk terugtreden uit het contract. Verdergaande eisen wegens overschrijding van de prestatietermijn waaraan wij geen schuld hebben, zijn uitgesloten.
(2) In het geval van verzuim is de schadeloosstelling van de besteller voor het verzuim begrensd tot maximaal 5 % van de waarde van de prestatie. De besteller kan ons verder schriftelijk een redelijke uiterste termijn stellen, die minstens 15 werkdagen moet bedragen. Na vruchteloze afloop daarvan heeft hij het recht om schriftelijk terug te treden uit het contract. De schadevergoeding in plaats van de prestatie is begrensd tot de voor het contract typisch voorzienbare schade. De bovenstaande regelingen gelden in diezelfde zin, als wij – zonder hier het recht toe te hebben – de prestatie maar gedeeltelijk leveren.
(3) Eisen van de besteller wegens de uitsluiting van de prestatieplicht en wegens een belemmering om de prestatie uit te kunnen voeren bij afsluiting van het contract zijn  begrensd tot de voor het contract typisch voorzienbare schade resp. kosten. Hetzelfde geldt als wij de prestatie slechts gedeeltelijk leveren.
(4) In de gevallen van alinea 2 en 3 blijft de wettelijke aansprakelijkheid onaangetast (a) voor schade als gevolg van de verwonding van het leven, van het lichaam of van de gezondheid toe te schrijven aan een schending van een plicht die wij moeten verantwoorden, (b) voor schade als gevolg van te verantwoorden schending van wezenlijke contractuele plichten, en (c) voor andere schade, indien de schending van een plicht berust op opzet of grove nalatigheid. Een contractuele plicht is wezenlijk als de vervulling ervan de reglementaire uitvoering van het contract überhaupt pas mogelijk maakt en de contractant regelmatig mag vertrouwen op de naleving ervan. Zin 1 en 2 gelden in dezelfde zin voor een schending van een plicht door onze wettelijke vertegenwoordigers, organen, leidinggevende aangestelden en anderen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen.

VII. Plaats van inzet en handeling / Gevaarovergang / Aanvaarding / Verzending
(1) Bij gebrek aan afwijkende overeenkomst is levering af fabriek Auenwald overeengekomen. De verzending gebeurt op risico en rekening van de besteller. Dit geldt ook voor deelleveringen en retourzendingen. Voorzover er een aanvaarding moet plaatsvinden, is deze doorslaggevend voor de gevaarovergang. De aanvaarding moet op het overeengekomen tijdstip, ter vervanging nadat wij gereedheid voor aanvaarding gemeld hebben, plaatsvinden. De besteller mag de aanvaarding alleen weigeren als er sprake is van een wezenlijk gebrek.
(2) Als de verzending resp. de aanvaarding vertraagd wordt op grond van omstandigheden waarvoor wij niet kunnen instaan, dan gaat het gevaar op de dag van de melding van de gereedheid voor verzending resp. aanvaarding over op de besteller. Hetzelfde geldt als de besteller in aanvaardingsverzuim raakt.
(3) Als de besteller met de opvraging, de aanvaarding of de afhaling van de koopwaar in verzuim raakt of als een vertraging van de verzending of van de bezorging door hem moet worden verantwoord of gewenst is, dan hebben wij het recht vergoeding voor de hierdoor ontstane schade inclusief meerkosten (bijv. opslagkosten) te verlangen. Hiervoor berekenen wij een forfaitair kostenbedrag ter hoogte van maandelijks 0,5% van de voor de koopwaar aan te rekenen netto prijs in de zin van nr. IV./1., echter tot in totaal maximaal 5% van de voor de koopwaar aan te rekenen netto prijs, beginnend met afloop van de levertermijn resp. – bij gebrek aan levertermijn – met de mededeling van de gereedheid voor verzending van de koopwaar. Het kostenforfait is betaalbaar onafhankelijk van het feit of wij de koopwaar bij ons of bij derden opslaan. Het aantonen van een hogere schade en het doen gelden van verdergaande of andere eisen blijft ons vrijstaan; het kostenforfait moet echter wel met verdergaande geldeisen verrekend worden.
(4) Eventueel in het kader van onze reeds bestaande verzekeringsdekking verkregen verzekeringsuitkeringen zullen wij aan de besteller doorgeven, voorzover de verzekeraar ons van tevoren schadeloos heeft gesteld. Tot de afsluiting of het behoud van een verzekering zijn wij echter niet verplicht. Voorzover de besteller dit schriftelijk wenst, zullen wij nagaan of en in hoeverre door hem ter beschikking gestelde zaken en/of onze koopwaar door bestaande WA-verzekeringen gedekt zijn resp. deze op zijn kosten tegen de door hem schriftelijk benoemde risico´s verzekeren.
(5) Voorzover niets anders is overeengekomen, blijft de keuze van het transportmiddel en de transportweg aan ons, zonder ervoor verantwoordelijk te zijn dat de snelste of goedkoopste mogelijkheid wordt gekozen.
(6) Transport- en wegwerpverpakkingen worden niet teruggenomen.

VIII. Garantie
(1) Onze garantie veronderstelt dat de besteller zijn onderzoekings- en reclamatieplichten conf. §§ 377, 381 alinea 2 Wetboek van Koophandel reglementair is nagekomen, waarbij bovendien vereist is dat (a) de klacht schriftelijk gebeurt en (b) herkenbare gebreken ons onmiddellijk, echter ten laatste binnen 8 dagen na levering van de koopwaar worden aangetoond. Hetzelfde geldt met betrekking tot alle andere door ons geleverde prestaties.
(2) Uit gebreken die de waarde of de deugdelijkheid van de koopwaar voor het overeengekomen, veronderstelde of gewoonlijke gebruik niet of slechts onwezenlijk beïnvloeden, kan de besteller geen rechten afleiden, tenzij het gebrek berust op een opzettelijke of grof nalatige schending van een plicht of leidt tot een verwonding van het leven, van het lichaam of van de gezondheid. Zin 1 geldt in diezelfde zin voor gebrekkige montagehandleidingen.
(3) Niet onder onze garantie vallen gebreken die berusten op ondeskundig gebruik, opslag, bediening resp. onderhoud, op ondeskundige verandering van onze producten, op het gebruik van ongeschikte delen resp. bedrijfsmiddelen e.d. Hetzelfde geldt voor normaal verbruik resp. slijtage.
(4) Als aan de koopwaar een gebrek kleeft, dan hebben wij in eerste instantie alleen het recht en zijn verplicht tot herstel van de gebrekkige prestatie. De nakoming gebeurt naar onze keuze door verbetering achteraf of vervangende levering. Onder voorbehoud van zin 7 dragen wij de voor het herstel van de gebrekkige prestatie noodzakelijke kosten, met name transport-, kilometer-, arbeids- en materiaalkosten, voorzover deze kosten niet daardoor verhoogd worden, dat de koopwaar na de levering naar een andere plaats dan het bedrijfsfiliaal van de besteller is gebracht of wij onze prestaties op deze andere plaats moeten leveren. Vervangen delen worden onze eigendom. In het geval van een verbetering achteraf hebben wij de keuze om deze (a) bij de besteller ter plaatse uit te voeren of (b) de verbetering in een van onze fabrieken uit te voeren. Als de verbetering in een van onze fabrieken wordt uitgevoerd, dan moet de besteller de gebrekkige koopwaar naar de door ons genoemde fabriek transporteren. De kosten van het transport van de gebrekkige koopwaar naar de door ons genoemde fabriek worden gedragen door de besteller; de kosten van het retourtransport van de achteraf verbeterde koopwaar dragen wij.
(5) Voorzover het herstel van de gebrekkige prestatie mislukt, heeft de besteller onder de wettelijke voorwaarden en de aanvullende voorwaarden van de volgende zin 2 het recht om naar zijn keuze terug te treden uit het contract of een verlaging van de koopprijs (vermindering) te verlangen. Het stellen van een termijn en de uitoefening van het recht om terug te treden resp. op vermindering veronderstellen telkens een schriftelijke verklaring.
(6) Voorzover in wat volgt (alinea 7 tot 11) niets anders staat, zijn verdergaande eisen van de besteller - om het even op welke rechtsgronden - uitgesloten. Hierdoor onaangetast blijft een eventuele aansprakelijkheid uit garantie of wegens bedrog.
(7) Voor schade als gevolg van de verwonding van het leven, van het lichaam of van de gezondheid zijn wij aansprakelijk volgens de wettelijke voorschriften, indien wij de schending van een plicht moeten verantwoorden.
(8) Voor andere dan de in alinea 7 genoemde schade zijn wij aansprakelijk volgens de wettelijke voorschriften, indien wij de schending van een plicht moeten verantwoorden en er een wezenlijke contractuele plicht in de zin van nr. VI./ 4. zin 2 werd geschonden. In het geval van de schending van niet wezenlijke contractuele plichten zijn wij aansprakelijk volgens de wettelijke voorschriften, indien wij deze opzettelijk of door grove nalatigheid hebben veroorzaakt.
(9) De aansprakelijkheid voor door lichte nalatigheid veroorzaakte materiële en vermogensschade is begrensd tot voor het contract typisch voorzienbare schade. Door deze beperking van aansprakelijkheid zijn met name ook indirecte schade en gevolgschade uitgesloten, tenzij deze voor het contract typisch voorzienbaar zijn.
(10) De bovenstaande alinea 7 tot 9 gelden in dezelfde zin voor een een door ons te verantwoorden schending van een plicht door onze wettelijke vertegenwoordigers, organen, leidinggevende aangestelden en anderen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen.
(11) De verdeling van de bewijslast volgens de wet en het gewoonterecht blijft door de bovenstaande regelingen onveranderd.
(12) Eisen wegens een gebrek verjaren onder voorbehoud van de §§ 438 alinea 1 nr. 2 (bouwwerken, -stoffen en -delen), 479 (regres van leveranciers), 634a alinea 1 nr. 2 (bouwwerken) Burgerlijk Wetboek binnen één jaar vanaf het wettelijke begin van de verjaring, tenzij (a) er sprake is van een schade in de zin van alinea 7, (b) er een wezenlijke contractuele plicht in de zin van nr.
VI./ 4. zin 2 werd geschonden, of (c) er een andere contractuele plicht opzettelijk of grof nalatig geschonden werd. De aanvaarding van een werk geldt ten laatste 15 dagen na mededeling over de voltooiing als gebeurd. Als bij de levering van koopwaar de „eindaanvaarding“ is voorzien, dan begint de verjaring pas daarmee; hij geldt als gebeurd als de besteller de eindaanvaarding niet binnen een door ons gestelde redelijke termijn uitvoert. Eisen uit garantie, bedrog, ongeoorloofde handeling of uit de wet productaansprakelijkheid blijven onaangetast.
(13) In gevallen waarin de besteller conf. § 478 alinea 1, 2 of 5 (regres van leveranciers) Burgerlijk Wetboek regresrechten tegen ons uitoefent, vinden de bovenstaande alinea 2 tot 12 geen toepassing.

IX. Overige schadeaansprakelijkheid
(1) Voorzover in wat volgt (alinea 2 en 3) niets anders staat, gelden de bepalingen van nr. VIII./6. tot 11. voor alle andere eisen tot schadevergoeding, om het even op welke rechtsgrond, in dezelfde zin. Ze gelden derhalve met name voor onze aansprakelijkheid op grond van delict en op grond van de schending van een contractuele plicht.
(2) De bepaling van alinea 1 geldt niet voor eisen op grond van de wet productaansprakelijkheid.
(3) Voorzover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze aangestelden, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en anderen die plaatsvervangend aan onze verplichtingen voldoen.

X. Algemene verjaring
Eisen die zijn onderworpen aan de regelmatige driejarige verjaring, verjaren binnen twee jaar sinds het ontstaan ervan, ten vroegste echter met de kennisneming van het ontstaan van de eis door de besteller. Eisen uit garantie, bedrog of uit de wet productaansprakelijkheid blijven onaangetast. Zin 1 geldt niet voor de aansprakelijkheid op grond van de verwonding van het leven, van het lichaam of van de gezondheid en niet voor de aansprakelijkheid voor opzettelijk of grof nalatig handelen.

XI. Eigendomsvoorbehoud
(1) Het eigendomsrecht op door ons geleverde koopwaar blijft zo lang voorbehouden, tot al onze vorderingen tegen de besteller uit de zakelijke relatie inclusief in de toekomst ontstane vorderingen uit gelijktijdig of later afgesloten contracten vereffend zijn. Dit geldt ook als vorderingen in een lopende rekening gestaakt zijn en het saldo getrokken en erkend is. De besteller is verplicht om de geleverde koopwaar met zorg te behandelen en te onzen gunste tegen de gebruikelijke risico´s (brand, water, storm, diefstal) te verzekeren. Als er onderhouds- of inspectiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dan moet de koper deze op eigen kosten tijdig uitvoeren.
(2) Tot aan de volledige betaling is de besteller altijd verplicht om ons op verzoek uitgebreide informatie te geven over de koopwaar. De besteller mag, voorzover en zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, de geleverde koopwaar zonder onze schriftelijke toestemming niet tot zekerheid in eigendom geven noch verpanden. Afsluitingen van financieringscontracten (zoals bijvoorbeeld leasing) die de overdracht van onze voorbehoudsrechten inhouden, behoeven onze voorafgaande schriftelijke toestemming, voorzover het contract het financieringsinstituut niet verplicht om het aandeel van de koopprijs waar wij recht op hebben, rechtstreeks aan ons te betalen.
(3) De besteller is verplicht om ons onverwijld schriftelijk te informeren, als (a) de koopwaar door derden gepand of in een andere vorm te gelde gemaakt moet worden, (b) de koopwaar beschadigd of vernietigd wordt, (c) de koopwaar verloren raakt of de eigenaar ervan verandert, of (d) het binnenlandse handelsadres van de besteller of de standplaats van de koopwaar verandert.
(4) Bij gedrag van de besteller in strijd met het contract, met name bij betalingsverzuim, hebben wij – voorzover de wet dit vereist eventueel na het stellen van een redelijke uiterste termijn – het recht om (a) terug te treden uit het contract of/en (b) om de koopwaar terug te nemen en te gelde te maken, en de besteller is verplicht tot teruggave op zijn kosten. Met het oog op de terugname van de koopwaar verleent de besteller ons hiermee onherroepelijk toestemming om zijn kantoren en magazijnen ongehinderd te betreden en de koopwaar mee te nemen.
(5) Bij beslagleggingen en andere ingrepen van derden moet de besteller ons onverwijld op zijn kosten schriftelijk op de hoogte brengen en meewerken ten aanzien van onze interventie om onze rechten te beschermen. Hetzelfde geldt als de besteller er financieel sterk op achteruit gaat, met name als er een aanvraag tot insolventie met betrekking tot zijn vermogen wordt ingediend. De besteller is naast de derde aansprakelijk voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een derdenverzet conform § 771 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
(6) De aanvraag tot de opening van een insolventieprocedure over het vermogen van de besteller geeft ons het recht om terug te treden uit het contract en de onmiddellijke teruggave van de koopwaar te verlangen.
(7) De besteller heeft het recht om de koopwaar via de gewone weg te verkopen of te verwerken. Eventuele verwerkingen voert hij uit voor ons, zonder dat hierdoor voor ons verplichtingen ontstaan. Bij verwerking, verbinding of vermenging van de koopwaar onder voorbehoud met andere producten ontstaat voor ons in principe een mede-eigendomsaandeel aan de nieuwe zaak, en wel bij verwerking in de verhouding van de waarde (= bruto waarde van de factuur inclusief nevenkosten en belastingen) van de koopwaar onder voorbehoud tot de waarde van de nieuwe zaak, bij verbinding of vermenging in de verhouding van de waarde van de koopwaar onder voorbehoud tot de waarde van de andere producten. Zodra onze eigendom door vermenging of verbinding teloorgaat, draagt de besteller ons evenredig mede-eigendom over.
(8) De besteller draagt ons hiermee alle uit de doorverkoop tegen een afnemer of tegen derden ontstane vorderingen inclusief alle nevenrechten en inclusief eventuele saldovorderingen uit de opname in rekening-courantverhoudingen, en ter zekerheid ook alle andere vorderingen uit de zakelijke relatie over. Na de cessie is de besteller gemachtigd om de aan ons overgedragen vorderingen te innen. Wij behouden ons het recht voor om de machtiging voor de doorverkoop en voor de inning te herroepen en de overgedragen vorderingen zelf te innen, als de besteller zijn contractuele plichten tegenover ons niet volgens de voorschriften vervult.

XII. Diverse
(1) De rechten van de besteller kunnen niet worden overgedragen.
(2) Voor deze levervoorwaarden en de hele juridische relatie met de besteller geldt uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het UN-kooprecht (CISG) en de disponibele collisienormen van het IPR, die naar een buitenlands recht verwijzen. Voorwaarden en uitwerkingen van het eigendomsvoorbehoud conform nr. XI. vallen daarentegen onder het recht van de betreffende plaats waar de zaak zich bevindt, voorzover volgens dat recht de getroffen rechtskeuze ten gunste van het Duitse recht ontoelaatbaar of onwerkzaam is.
(3) Uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle geschillen is de zetel van ons bedrijf Auenwald-Mittelbrüden; wij hebben echter het recht om de besteller ook aan te klagen bij zijn algemene bevoegde rechtbank.
(4) Indien afzonderlijke bepalingen onwerkzaam zouden zijn of de levervoorwaarden hiaten bevatten, dan wordt de werkzaamheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast. In plaats van de onwerkzame bepaling geldt die werkzame bepaling als overeengekomen, die overeenstemt met de zin en het doel van de onwerkzame bepaling. In het geval van hiaten geldt die bepaling als overeengekomen, die overeenstemt met hetgeen volgens zin en doel van de levervoorwaarden redelijkerwijs zou zijn overeengekomen, als de partijen zich de kwestie van tevoren gerealiseerd hadden.

 
Stand 12/2010